پالیسی آزادی های اکادمیک موسسه تحصیلات عالی علامه

پالیسی آزادی های اکادمیک موسسه تحصیلات عالی علامه

 

 

پالیسی آزادی های اکادمیک موسسه تحصیلات عالی علامه

 

سال ۱۴۰۲

معیار های آزادی اکادمیک

آنجایی که مؤسسه تحصیلات عالی علامه یکی ازنهاد های تحصیلی هدفمند بارسالت بوده که به خاطر ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت و تربیه نسل جوان کشور به هدف ادای مسؤلیت در برابر خدمت به وطن و باز سازی علمی و فکری آن تأسیس و بنا یافته است، مسؤلین و مؤسس آن از بدو تأسیس تا اکنون با این تعهد بوده اند که در مؤسسه تحصیلات عالی علامهء همه معیار های اکادمیک، مبانی علمی،را رعایت نموده، لوایح و مقررات شده یی مؤسسات اکادمیکی اصول اخالقی و پرنسپ های پذیرفته وزارت تحصیلات عالی و قوانین نافذه در کشور را در آن تطبیق، تنفیذ و عملی سازند، مبنی برین اصل،می باشد، درمؤسسات علمی

 آزادی اکادمیک که از معیار های قبول شده و از پرنسیپ های اساسی مؤسسه تحصیلات عالی علامه طی معیار های ذیل تطبیق و عملی میگردد، قبل از ذکر و بیان معیار ها باید از باب پیش زمینه و مدخل به چندین نقاط ذیل اشاره کرد :

-1 واژه آزادی ؛ به مفهوم مختلط اشاره دارد که شامل مفاهیم خود مختاری، توانائی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب های مختلف در انجام یک کار به این معنا است که اگر شخصی بخواهد آن را انجام دهد هیچ چیز نباید آن را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند، آزادی در وسیع ترین معنای کلمه حالتی است که چیزی محدود به چیز های دیگر نباشد و یا به تعبیر دیگر حالتی است که درآن اراده شخص برای رسیدن به مقصود خویش به معانی برخورد.

-2 آزادی به تفسیر که در بند 1 ذکر یافت، آزادی مطلق یعنی آزادی بی حد و بی مرز است، از آنجایی که انسان مخلوق اجتماعی بوده و به طور اجتماعی زندگی میکند نمیتواند چنین آزادی داشته باشد زیرا آزادی بی حد و بی مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می انجامد از اینرو نیاز است که برای هر نوع آزادی ها حدود، مرز و معیار هایی تعیین کرد تا این آزادی ها به سود همه مردم به کار بسته شود.

 -3 آزادی اکادمیک یکی از انواع آزادی های شناخته شده و واژه گسترده ای آزادی است که برای عملی کردن آن به شکل درست و معقول ایجاب میکند تا معیار های متناسب با مفهوم و مصادیق آن مشخص در هر نهاد شود معیار های آزادی اکادمیک

-1 هر استاد، محصل و کارمند در مؤسسه تحصیلات عالی علامه و پوهنځی های آن میتواند در چهار چوب آزاد های اکاد میک و ارزش های دینی و ملی ابراز نظر نموده و آزادی بیان داشته باشد.

-2 آزادی رأی و ابراز مفکوره با رعایت موازین علمی در عرصه ای آموزش و تدریس یک اصل پذیرفته شده نزد این نهاد علمی و همه واحدی های ثانوی آن اعم از تدریسی و اداری می باشد.

-3 هر کس میتواند با رعایت اصول علمی و معیار ها در موضوع مشخص تحقیق نماید و از نتیجه ای تحقیق شخصاً برخوردار گردد.

-4 اشتراک در سمینارها، کنفرانس ها، میزهای گرد، مناظره ها و ابراز نظر در موضوعات علمی حق بوده، تنظیم و اداره آنها از طرف مؤسسه تحصیلات عالی علامه  همه اساتید، محصلین و کارمندان ادارات ذیربط صورت میگیرد.

 -5 معیار در استخدام استادان در همه پوهنځی های این مؤسسه علمی اهلیت، کفایت، مدارک علمی و تجربه تدریس شان بوده روابط شخصی و گرایش های تعصبی یا عوامل دیگری چون ذاتی در این زمینه اثر گذارنمی باشد.

 -6هر محصل می تواند که در رابطه به درس استاد در صنف و در یک مقطع زمانی مشخص، مناقشه

و راجع به لکچر و تدریسی استاد سوال، اعتراض و نقد علمی نماید و استاد نمی تواند که درین مورد آزادی اکادمیک محصلین را سلب و یا محدود نماید ،آزادی اکادمیک با مفهموم گسترده ای آن حق هر استاد، محصل، کارمند و هر منسوب مؤسسه دراین کانون علمی بوده، این حق به همه افراد داخل پوهنتون، حق مطالبه ای حقوق، حق انتقاد، حق ابراز نظر در موارد مربوطه حق بر خورد مساویانه و عادالنه را برای شان بر جسته تر مسیازد .

-8 آزادی اکادمیک به هر استاد اجازه میدهد که تراوش های فکری و استنتاجات علمی خویش را درآنها، محصلین ملزم به قبول به اساس ثبوت همین حق برای محصلین مطرح سازد و البته صنف با استنباطات فکری استاد بدون اقتناع علمی نمی باشند.

۹- در بحث های صنفی، اسایمنت ها، منوگراف ها و تیزس های محصلین می توانند با استفاده ازین حق  خود هرموضوع مرتبط به رشته را انتخاب و بدونی سانسور ظاهر و برمال سازند .

 ۱۰از آنجایی که حوزه ها و کانون های علمی و اکادمیک مربوط به علماء، اکادمیسن ها، هر شخص

متفکر و از هر جا و به هر رنگ که باشند- بوده میتواند. مؤسسه تحصیلات عالی علامه به حیث یک

کانون علمی مجموعه زیادی از علماء دانشمندان و محققین از اقشار، اقوام، قبایل و رنگ های مختلف را با خود دارد که این خود بیانگر رعایت آزادی اکادمیک درین کانون بدون در

نظر داشت کشش ها و گرایش های غیر اکادمیک است .

۱۱- آزادی اکادمیک به معنای بی بند و باری و مرز شکنی نیست از اینرو برای هیچ فردی اجازه

نیست که بنام آزادی اکادمیک ارزش های دینی، ملی و علمی را پایمال و از قوانین نافذه کشور سرکشی نماید، و یا به نام بحث و تحقیق ثوابت دین مقدس اسلام و مصالح علیای کشور را زیر سوال برده مورد

نزاع گرداند .

 

تائیدی شورای علمی:

این پالیسی در جلسه شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی علامه مؤرخ (  ۱۴۰۲  /    /      /) مطرح گردیده و به اتفاق آرایی اعضای جلسه،باشماره پروتکول (      )مورد تائید قرار گرفته است.