پالیسی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

پالیسی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

 

 

پالیسی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

فهرست مطالب

مقدمه

هدف پالیسی مبارزه با مواد مخدر

اهمیت پالیسی مبارزه با مواد مخدر

چطور میتوانیم از آلوده شدن کارمندان و دانشجویان به مواد مخدر جلوگیری نمایم.

مسولیت های واحد های علمی و اداری موسسه تحصیلات عالی علامه در امرمبارزه با مواد مخدر

نظارت و مدیریت از تطبیق این پالیسی

الویت های پالیسی مبارزه با مواد مخدر

چرا مبارزه با مواد مخدر اهمیت دارد؟

پیشنهادات واحدهای علمی واداری موسسه درسطح نهاد  

 

مقدمه

منظور از مواد مخدر مواد هست که مصرف آنها تغییراتی روی دستگاه عصبی ایجاد کرده و باعث کم شدن هوشیاری می شود، اگر پس از مدت از آن استفاده نشود احساس بی قراری، درد و حال بسیار بدی در وجود پیدا میشود.

این مواد بروی سیستم عصبی اختلال ایجاد کرده و باعث سستی و بی حالی میشود، این مواد به طور کلی از گیاه خشخاش یا شیره آن تولید می گردد.

تریاک و برخی از این مواد افیونی خاصیت ضد درد و تسکین دارد و گاه در علم طبابت مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما استفاده نادرست و افراطی این مواد منجر به اعتیاد و عوارض جبران ناپذیر برای فرد می شود. مواد مخدر به انواع روش های تدخینی، خوراکی و تزریق مورد مصرف قرار می گیرد.

نسبت به سایر افراد یک جامعه نوجوانان زوتر گرفتار این مواد می شود که رهایی از این مواد نه تنها آسان نبوده بلکه خیلی اثرات منفی را در زندگی شان به بار می آورد.

بی حوصله گی، بی علاقه گی و دوری از درس و تحصیل یکی از اثرات منفی این مواد می باشد، که متصفانه اکثرین جوانان ما به همچون موضوع مبتلا هستند.

روی این مرحوض موجودیت یک پالیسی برای شناخت، اضرار و مبارزه با مواد مخدر در سطح یک دانشگاه خیلی مهم می باشد تا با تطبیق آن از اضرار و مبتلا شدن جوانان به این مواد جلوگیری گردد.

این پالیسی در روشنائی پالیسی های وزارت مبارزه با مواد مخدر، معینیت مبارزه با مواد مخدر، راهکارهای جامعه بین المللی  در سطح دانشگاه ساخته شده و ساحه تطبیق آن محدود به محیط دانشگاه می باشد تا اینکه با راه اندازی سمینارهای آگاهی دهی، کنفرانس های دانشجوئی، مسابقات ورزشی به مواد مخدر نه بگویند.

 

کلید واژه ها

1: مواد مخدر: نبات یا گیاه که از آن مواد نیشآور می سازند.

2: قاچاق مواد مخدر: زرع، تولید، پروسس، خرید و فروش، نگهداری، توزیع، صادرات و واردات، بدون جوازنامه این نبات می باشد.

3: مسکرات: مشروبات الکولی

4: معتاد: شخصی است که یک یا بیش از چند مواد مخدر را به نحوی استعمال می نماید که به آن وابستگی جسمی یا روانی یا هر دو را داشته باشد.

 

هدف پالیسی مبارزه با موادر مخدر و مسکرات

این پالیسی و تطبیق آن کمک خواهد کرد تا کارمندان، اساتید و دانشجویان موسسه تحصیلات عالی علامه بدور از مخدرات و مسکرات زندگی و به تحصیلات خویش ادامه بدهند. و باید اطمینان حاصل گردد که کارمندان، اساتید و دانشجویان از اضرار مواد مخدر آگاه بوده و با این آگاهی در محیط کاری مصروف پیشبرد امور خویش می باشند. این پالیسی در روشنائی ماده (64) جزء 16 قانون اساسی افغانستان و قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات آماده گردیده که اهداف ذیل را دنبال می نماید:

1: جلوگیری از زرع و انتقال خشخاش، بنگدانه، کوکا و سایر نباتات مولد مواد مخدر.

2: جلوگیری از تولید، تهیه، پروسس، خرید و فروش، صادرات و واردات، و استعمال غیرقانونی مخدرات.

3: جلوگیری و استفاده مواد مخدر و مسکرات در داخل موسسه تحصیلات عالی علامه.

4: تعیین مجازات مرتکبین جرایم قاچاق موادر مخدر و مسکرات در موسسه تحصیلات عالی علامه.

5: تامین همآهنگی میآن ادارات موسسه تحصیلات عالی علامه در امر مبارزه با مواد مخدر و مسکرات.

6: تشویق دانشجویان، اساتید، و کارمندان، راه اندازی مسابقات ورزشی در امر مبارزه با مواد مخدر.

7: راه اندازی سیمینارات، کنفرانس ها، جلسات، و تبلیغ در صفحات اجتماعی موسسه تحصیلا عالی علامه بر ضد مواد مخدر و مسکرات.

8: بالا بردن سطح فهم و درک جامعه راجع به اضرار مواد مخدر و مسکرات.

9: جلب همکاری و مساعدت موسسات غیردولتی و خارجی در امر مبارزه با مواد مخدر و مسکرات.

 

چطور میتوانیم از آلوده شدن کارمندان و دانشجویان به مواد مخدر جلوگیری نمایم.

فعالیت های ذیل میتواند کمک نماید تا همکاران و دانشجویان به مواد مخدر آلوده نگردد.

1: راه اندازی کنفرانس ها، سیمینارهای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر.

2: راه اندازی برنامه های تشویقی ورزشی برای دانشجویان.

3: تکمیل نمودن معلومات دینی دانشجویان راجع به حرام بودن مخدرات و مسکرات.

4: راه اندازی دوره های کارآموزی و مصروف شدن دانشجویان به کار.

 

مسولیت های واحد های علمی و اداری علامه در امر مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

واحد های علمی و اداری موسسه تحصیلات عالی علامه مسوولیت همآهنگی امور مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، تطبیق استراتیژیک، کنترول مواد مخدر، و پالیسی های مربوطه و نظارت از آنها را در همکاری با سایر ادارات ذیربط به عهده دارد.

هدف اصلی پالیسی مبارزه با مواد مخدر، کاهش طرفداران و استفاده از مواد مخدر، کاهش عرضه غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر و حفظ امنیت و سلامت دانشجویان است. این پالیسی تلاش می‌ کند تا با اقدامات قانونی، اطلاع‌ رسانی جامع، برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازدارندگی، آموزش و افزایش آگاهی، مواد مخدر را در سطح دانشگاه کاهش دهد و تأثیر مخرب آن‌ ها را بر عموم مختلف افراد جامعه کاهش دهد.

مسئولیت مسئولان در پالیسی مبارزه با مواد مخدر شامل مجموعه اقدامات و تدابیری است که برای اجرای این پالیسی و تحقق هدف‌های آن باید انجام شود. این مسئولیت شامل تعیین سیاست‌ها و قوانین مربوطه، تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌های مبارزه با مواد مخدر، تحقیقات و پژوهش‌ها برای شناخت بهتر مسائل مرتبط، تدوین برنامه‌های آموزشی و افزایش آگاهی جامعه، ایجاد تسهیلات درمانی وبازدارندگی، ارائه خدمات به مستندگان و کاربران مواد مخدر و همچنین همکاری با سایر سازمان‌ها و نهادها برای مبارزه مؤثرتر با مواد مخدر می‌باشد.

به طور کلی، مسئولین علامه مسئولیت اجرای سیاست‌ها و قوانین برگزیده، تدوین برنامه‌های کارآمد و اتخاذ تدابیر مناسب با تأکید بر پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با مواد مخدر را به عهده دارند.

 

وظایف واحدهای علمی و اداری موسسه تحصیلات عالی علامه در امر مبارزه با مواد مخدر

واحدهای علمی و اداری در امر مبارزه با مواد مخدر دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد.

1: مانع ورود مخدرات و مسکرات به داخل موسسه تحصیلات عالی علامه.

2: جستجو و گرفتاری دانشجویان که از مسکرات و مخدرات استفاده می کنند.

3: توصیه دانشجویان برای دوری از مخدرات.

4: آگاهی خانواده دانشجوی که از مخدرات و مسکرات استفاده میکند.

5: برگزاری سیمینارات و کنفرانس های دوام دار در امور مبارزه با مواد مخدر.

6: آموزش کارمندان در امور جلوگیری از مواد مخدر و مسکرات.

7: راه اندازی جلسات دوامدار و ایرایه گزارش دهی در امور مبارزه با مواد مخدر.

8: حد شرعی بر شخص که مرتکب نوشیدن مسکرات گردد.

نظارت و مدیریت از تطبیق این پالیسی

برای نظارت و مدیریت بر تطبیق پالیسی مبارزه با مواد مخدر، نیاز است تا اقدامات و برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شود. در ادامه به توضیح مراحل و فعالیت‌های اصلی در نظارت و مدیریت از تطبیق پالیسی مبارزه با مواد مخدر می‌پردازیم

1. قانون گذاری و سیاست‌گذاری:  سازمان‌ ذی‌ربط قوانین و سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر را تدوین و اجرا می‌کنند. این قوانین به منظور کنترل تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر در سطح دانشگاه تطبیق می گردد.

2. اطلاع‌ رسانی و پیام‌ رسانی: با توزیع اطلاعات و آگاهی درباره خطرات مواد مخدر به دانشجویان، آموزش و ارتقای آگاهی همگانی درباره اثرات نامطلوب مواد مخدر انجام می‌شود. هدف این فعالیت‌ها افزایش آگاهی عمومی و جلب همکاری‌های اجتماعی در مبارزه با مواد مخدر است.

3. تأمین منابع و تأسیس مراکز درمانی: تأمین منابع مالی و تکنیکی برای تأسیس و راه‌اندازی مرکز درمانی و توانمندسازی نیروهای درمانی در دانشگاه از جمله فعالیت‌های اساسی در مدیریت از تطبیق پالیسی مبارزه با مواد مخدر است.

5. همکاری بین‌ سازمانی: مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری و هماهنگی بین‌ سازمانها است به منظور تبادل اطلاعات، همکاری و هماهنگی در اقدامات مبارزه با مواد مخدر همکاری می ‌کنند.

به طور کلی، برای نظارت و مدیریت از تطبیق پالیسی مبارزه با مواد مخدر، هماهنگی بین سازمانها، سازمان‌ها و جامعه مدنی، قوانین سختگیرانه و قابل اجرا، آگاهی عمومی و ارائه خدمات درمانی مؤثر از اهمیت بالایی برخوردار است.

پالیسی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات

پالیسی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات مسولیت های را که برای حفظ سلامتی و جسمی همه ضرورت است، توضیح می نماید. همه کارکنان باید مسولیت های خویش را در قبال صحتمندی و دوری از مخدرات درک کرده و آن چی که برای صحتمندی و زندگی شان مضرر می باشد را از خویش دور نمایند.

هدف

هدف این پالیسی تعریف تعهد موسسه به ارایه یک محیط کاری سالم و آموزش درست و مطمین است.

ساحه تطبیق

این پالیسی در مورد همه کارکنان، محصلان و مراجعین و سایر پرسونل اعمال می شود.

 

الویت های پالیسی مبارزه با مواد مخدر

v    حفظ سلامت عمومی: یکی از اصلی‌ترین هدف‌های پالیسی مبارزه با مواد مخدر، حفظ سلامت و رفاه عمومی جامعه است. مواد مخدر می‌توانند عوارض جبران‌ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی فرد داشته باشند. با کنترل و کاهش استفاده از مواد مخدر، می‌توان از امراض و آسیب‌های جسمی و روانی که ناشی از استعمال این مواد است به خوبی جلوگیری کرد.

v    کاهش جرم و جنایت: مواد مخدر معمولاً باعث افزایش جرم و جنایت در جامعه می‌شوند. به صورت غیرقانونی و تحت شبکه‌های زیرزمینی، توزیع و فروش مواد مخدر منجر به افزایش جنایات و اختلاس‌ها، درگیری‌ها و خشونت‌های جسمانی و روانی می‌شود. از طریق ایجاد پالیسی‌های مبارزه با مواد مخدر، می‌توان جلوی این جرائم را گرفت و امنیت و امانت اجتماعی را بهبود بخشید.

v    ایجاد آگاهی و پیشگیری: پالیسی‌های مبارزه با مواد مخدر علاوه بر کنترل و کاهش استفاده از مواد مخدر، به ایجاد آگاهی و پیشگیری نیز تکیه می‌کنند. این پالیسی‌ها تلاش می‌کنند با اطلاع‌رسانی مناسب و برنامه‌های آموزشی، افراد را از خطرات و ضررهای استفاده از مواد مخدر آگاه کنند و در انتخاب‌هایشان در مورد استفاده از این مواد کمک کنند.

v    همکاری بین‌المللی: مبارزه با مواد مخدر مسئله‌ای است که از طبیعت خاصه بین‌المللی برخوردار است. پالیسی‌های مبارزه با مواد مخدر همکاری بین‌المللی را ترویج و تسهیل می‌کنند تا بتوان به صورت جامع در مقابله با تولید، توزیع و تردیدهای مواد مخدر متحد شد.

v    کاهش عرضه مواد مخدر: یکی از اهداف اصلی پالیسی‌های مبارزه با مواد مخدر، کاهش عرضه و توزیع غیرقانونی مواد مخدر در جامعه است. این اهداف ممکن است شامل شناسایی و تلاش برای توقف تولید، حمل و نقل غیرقانونی و توزیع مواد مخدر باشد.

v    کاهش تقاضا برای مواد مخدر: پالیسی‌های مواد مخدر معمولاً تلاش می‌کنند تا تقاضا برای مواد مخدر را در جامعه کاهش دهند. این اهداف ممکن است شامل آموزش و افزایش آگاهی جامعه درباره اثرات مخرب مواد مخدر، تشویق افراد به ترک استفاده از مواد مخدر و ارائه خدمات حمایتی و درمانی به معتادان باشد.

v    حمایت از سلامتی و رفاه جامعه: یکی از هدف‌های اصلی پالیسی‌های مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از سلامت و رفاه جامعه است. این پالیسی‌ها ممکن است اقداماتی مانند ارائه خدمات درمانی و قراردادن تاکسی‌های درمانی در دسترس جامعه، ارائه راهنمایی و نصایح به افراد درباره استفاده مسئولانه از مواد مخدر و ارزیابی و مدیریت آثار جامعه‌ای مصرف مواد مخدر را در بر دارد.

v    حفظ سلامتی محصلان، اساتید و کارمندان

v    آرامش خاطر والدین محصلان از آینده فرزندان شان

v    حفظ محیط از مواد مضر مخدر

v    تطبیق پالیسی های استندرد صحی

v    تطبیق پالیسی های وزارت تحصیلات عالی در امور پوهنتون داری و مبارزه با مواد مخدر

v    ارزیابی کمیته مبارزه با مواد مخدر در راستای تطبیق این پالیسی

چرا مبارزه با مواد مخدر اهمیت دارد؟

مبارزه با مواد مخدر به دلایل گوناگونی اهمیت دارد. که در زیر به برخی از آنها اشاره می کنیم:

v    تاثیرات منفی بر جامعه

v