پالیسی انصاف و عدالت

پالیسی انصاف و عدالت

 

                                                                                                                  

پالیسی انصاف و عدالت

مقدمه:

 

در مؤسسه تحصیلات عالی علامه با وجود قوانین، مقرره ها و طرزالعمل ها، تعداد از کمیته ها در سطح مؤسسه

 و پوهنځی ها جهت تنظیم امور علمی و اداری فعالیت دارند تا کارها به صورت درست وشفاف مد یریت گردد.

آز آنجائیکه این مؤسسه یکی از نهاد های خصوصی اکادمیک قابل شمارافغانستان بوده و سالانه  محصلین زیاد از این نهاد فارغ میگردند. با وجود رعایت و تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و فعالیت کمیته ها بعضی از خلاها باقی می ماند که امید است با تهیه و ترتیب این پالیسی این خلاها بصورت اساسی برطرف گردد. این پالیسی با در نظرداشت پلان اسرتاتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی علامه، قانون، مقرره ها، لوایح و طرزالعملهای موجود تهیه و ترتیب شده است و به تما م معنی در حما یت از تطبیق قانون، انصاف و عدالت و رعایت آزادی علمی در این نهاد علمیاست.

 

وضعیت فعلی:

با تدوین این پالیسی برای بار نخست تطبیق عدالت و انصاف جزء از میکانیزم رسمی مؤسسه تحصیلات عالی علامه می گردد. با آن که برداشت متفاوت از انصاف و عدالت وجود دارد اما مؤسسه تحصیلات عالی علامه در تلاش است که در ساحه فعالیت خود میکانیزم سازمانی برای آن ایجاد کند.

با آنکه عدالت بشکل غیر میکانیزمی در مؤسسه تحصیلات عالی علامه رعایت شده است که بصورت نمونه میتوان از ترحم نام برد. در بسیاری از موارد، خصوصا در ارزیابی پارچه امتحانات محصلان و ارزیابی کارمندان از ترحم استفاده میشود، از آن جایی که مهربانی یکی از شاخصه های رفتاری این نهاد علمی می باشد، در بسا موارد این امر سبب نقض انصاف و عدالت گردیده است،محصل که از اثر مهربانی استاد مضمون کامیاب می گردد ،از امتیاز اشتراک در کورس تقویتی و فهم بیشتر موضوع محروم میگردد.

اهداف:

 

رعایت انصاف و عدالت در تقرریها، تحقیقات علمی، توزیع مضامین، ارزیابی کارمندان و

محصلین ، رهنامیی نوشتن  منوگراف ها، رسیدگی به شکایات، توزیع امتیازات، فیصله ها و

ظرفیت سازی استادان و کارمندان.

فراهم کردن زمینه دادخواهی عادلانه برای استادان، محصلان و کارمندان که حقوق آنها

نقض وضایع شده باشند.

تطبیق عادلانه  قانون، مقررات، لوایح و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی در سطح

مؤسسه تحصلات عالی علامه.

ایجاد برنامه های اگاهی دهی در سطح مؤسسه در باره رعایت قانون، مقررات و پالیسی ها.

اگاهی دهی محصلان، استادان و کارمندان به شیوه های دادخواهی در مؤسسه تحصیلاتعالی علامه.

 

برنامه ها:

 

۱- تطبیق قانون:

 

در چند سال گذشته، تطبیق بعضی از مواد قانون تحصیلات

عالی نسبی بوده است که میتوان به صورت نمونه از تطبیق نسبی ماده (۲۴)این قانون، در مورد مدت خدمت یک شخص در بست ریاست پوهنځی که مدت پنج سال در آن پیش بینی شده است یاد کرد. برای نظارت از تطبیق قانون در سطح مؤسسه یک کمیته متشکل از پنج عضو تشکیل می گردد، بر مبنای طرزالعمل فعالیت این کمیته هر شش ماه جلسات دوره یی ترتیب میدهند و تمام مواد قانون را با فعالیت های انجام شده در مؤسسه تحصیلات عالی علامه بررسی کرده و پیشنهادات مشخص را جهت

تطبیق بهتر قانون به هیئت رهربی و شورای علمی مؤسسه ارائه می کند.

 

 ۲- توزیع مضامین

 

در توزیع مضامین در پوهنځی ها، گاهی انصاف و عدالت در نظر گرفته نمی شود و مواردی پیش آمده است که برای استادان تازه استخدام شده مضامین بیشترداده میشود و حتی گاهی مضامین خالف رشته به انها سپرده میشوند، همچنان بعضی از استادان در تدریس برنامه های شبانه درنظر گرفته نمی شوند، شورای علمی پوهنځی ها روی توزیع مضامین نظارت جدی را انجام میدهند،همچنان به شکایات که در این عرصه ها از طرف استادان وجود دارند، بررسی کرده و راه حل منصفانه و قانونی را برای حل موضوع پیشنهاد می کند.

 

۳- بورسیه های تحصیلی:

 

تعیین و تشخیص کادر علمی برای ارتقای ظرفیت تحصیلی یکی از موارد مهم در ارتقای کیفیت تدریس است. مؤسسه تحصیلات  عالی علامه بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارتقای ظرفیت تحصیلی کادر علمی است،بدین ملحوظ کمیته بورسیه تحصیلی جهت شناسایی و هامهنگ سازی بورسیه های تحصیلی تلاش  جدی بخرج میدهند.

 

 

 

 

 

 ۴- تجدید نظر پارچه های امتحانات

 

تجدید نظر پارچه های محصلان در امتحانات یکی از موارد مهم