دیدگاه پوهنځی اقتصاد

single-img-7

دیدگاه پوهنځی اقتصاد

پوهنځی اقتصاد مؤسسه تحصیلات عالی علامه متعهد است سهم فعال خویش را در شکل گیری آموزش و پرورش در رشته های مدیریت و اداره و مدیریت مالی ، نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه ادا و هر چه بیشتر تقویت نماید. همچنان فعالیت های خویش را نیز به حیث یک مؤسسه علمی با کیفیت و غیر جانبدار به اساس ستندردهای علمی و اکادمیک جهانی مجهز با تکنالوژی و نصاب تحصیلی مدرن و قبول شده جهانی ادامه دهد. عرضه خدمات تحصیلی و فعالیت های خویش را در ساحه اقتصاد بیشتر ساخته و با نهادهای معتبر جهانی در این رشته توامیت خویش را هر چه بیشتر ساخته و افزایش دهد. پوهنځی اقتصاد با داشتن استادان کادری در هر دو دیپارتمنت وظایف و مسولیت های خویش را در عرصه تعلیم و تربیه نسل جوان کشور ادا نموده است. در دیدګاه پوهنحی اقتصاد برنامه های: 1 ایجاد برنامه های آموزشی برای محصلان
2 تدویر سیمینارهای علمی و تخصصی
3 معرفی محصلان به ارګانهای خارج از موسسه
4 استخدام محصلین به حیث کارآموز
5 فرصت تحصیل برای جوانان واجد شرایط
6 ایجاد کورس های تقویتی برای محصلان
7 مدیریت سیر علمی برای محصلان
8 داشتن منابع درسی الکترونیک و غیره را در دیدګاه خویش در نظر دارد.