برنامه تحصیلی کمپیوترساینس

single-img-7

برنامه تحصیلی کمپیوترساینس

علوم کمپیوتری مانند تکنالوژی معلوماتی، سیستم های معلوماتی، دیتابس و انجینیری نرم افزار... در عرصه های علوم طبیعی، علوم طبی، علوم نظامی، علوم اجتماعی خاصتا در اقتصاد،زراعت،امنیت آموزش و پرورش دگر گونی ژرفی را به بارآورده است. پیشرفت کنونی جهانی مدیون تکنالوژی معلوماتی میگردد که جهان پهناور را به یک دهکده کوچک مبدل ساخته است. ایجاد این پوهنحی جدید یک گام ارزنده در راستای ترقی و رفع نیازمندی های کشور بوده و با جذب بیشتر داوطلبان ، ارائه تحصیالت عالی با کیفیت، تعهد پوهنتون عالمه را در این راستا نیز برآورده میسازد و پوهنحی کمپیوتر منحیث یک پوهنحی مستقل در چوکات پوهنتون عالمه نظر به پالن ستراتیژیک وزارت محترم تحصیالت عالی به منظور تربیه کادرهای ملی غرض ترویج کمپیوترساینس مطابق مقتضیات عصر، غنامندی کمپیوتر ساینس و یک زیر بنای خوب برای تحصیالت بلندتر از لیسانس تاسیس شد. مدت تحصیل دوره لیسانس دراین پوهنحی هشت سمستر بوده که درپنج سمستر اول دروس عمومی ودر سه سمستر آخر دروس اختصاصی در دو رشته)پایگاه اطالعات و شبکه( درنظرگرفته شده است.

 

Download Curiculam