پالیسی اصول اخلاقی موسسه تحصیلات عالی علامه

پالیسی اصول اخلاقی موسسه تحصیلات عالی علامه

 
 

پالیسی اصول اخلاقی موسسه تحصیلات عالی علامه

 

ماده اول:

 

حفظ نظم ودیسپلین، رعایت اخلاق در ساحه این نهاد مسوولیت همه کارمندان، استادان و محصلین

مؤسسه بوده و هر گونه رفتار که باعث اختلال نظام اکادمیک، نقض حقوق دیگران و امنیت گردد، غیر

قابل قبول بوده که در قانون و لوایح در قبال آن تصامیم جدی اتخاذ گردیده است.

ماده دوم

 

کمیته نظم و دسپلین مؤسسه تحصیلات عالی علامه به منظور تامین نظم ورعایت اصول و مقررات

ایجاد گردیده است که در آن معاون امور محصلان مؤسسه تحصیلات عالی علامه بحیث رئیس، روئسای

فاکولته ها بحیث اعضا و تعدادی از اساتید با تجربه در امورات فوق بحیث اعضاء عضویت دارند.

 

ماده سوم انواع تخلفات

در ساحه هر نهاد علمی تخلفات به سه دسته منقسم میگردند که عبارت اند از:

 

.1 تخلفات بزرگ از قبیل:

 

ماده اول: گرفتن رشوه، اختلاس، تجاوز جنسی، استفادهی نامشروع از موقف، دزدی و دیگر اعمال جرمی و غیر قانونی اعمالی اند که بر علاوه محول نمودن آن به مراجع عدلی و قضائی کشور، میتواند باعث

اخراج موقت ویا دایمی شخص از محیط اکادمیک گردند.

 

ماده ی دوم: تصویب مجازات در مورد تخلفات ذکر شده از طرف شورای علمی مؤسسه صورت میگیرد

که آیا اخراج موقت شامل حال آن شخص میگردد یا دایمی.

 

.2 تخلفات ضد اجتماعی که شامل:

 

· تعرض شخصی، اذیت جنسی، آسیب رساندن به ملکیت و داراییهای عامه و اختلال در

      مراسم و برنامههای علمی، اجتماعی و فرهنگی

 

· تخطی از طرزالعمل، قوانین، لوایح، و مقررات مؤسسه ،مانند لایحه امتحانات ویا استفاده بدون

مجوز از امکانات و وسایل نهاد علمی و غیره

 

· اختلال و برهم زدن تدریس، تحقیق، مدیریت و نظم اداری

 

· تهدید و آوردن فشار به دیگران ویا هر عملی که باعث به خطر انداختن سلامت فیزیکی، روانی و

امنیت شخصی در مؤسسه گردد.

 

· دامن زدن به تعصبات قومی، زبانی و فرقه یی

 

· فروش، استفاده ویا حمل و نقل مواد مخدر، مشروبات الکولی و یا هر وسیله نشئه آور و خطرناک،

قمار و سایر بازیهای غیر قانونی درمحیط مؤسسه .

 

· داشتن، فروش، حمل ونقل و پخش هر نوع سلاح، مواد آتشزا، انفجاری ویا داشتن هر چیزی که

بتواند به حیث اسلحه به کار رود، ویا هر چیز خطر ناک، که قانوناً ممنوع اعلان شده باشد، در

محیط مؤسسه تحصیلات عالی علامه .

 

· اعمال اخلالگرانه وسر پیچی از رهنمودهای قانونی مسئولین مؤسسه در اجرای وظایف

 

که در این موارد متخلف با ملاحظهی جدی بودن تخلف وتکرار قرار ذیل تادیب میگردد:

 

توصیه، اخطار، تنزیل موقف، تبدیلی، اخراج از تحصیل و وظیفه به تصویب شورای علمی مؤسسه.

 

.3تخلفات اکادمیک:

 

· سوءاستفاده از آثار علمی و فکری موُلفین دیگر مانند: نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به

نام خود در تهیهی وظایف خانگی، نوشتن مقالهها، مونوگرافها ،رسالهها، تیزسهای و

یا تالیف کتب درسی و تهیه مواد درسی

 

· استعمال نظریات، مفکوره ها و تجارب دیگران بدون استیذان موُلف و یا بدون معرفی منبع و یا

ماُخذ و استعمال آن با تغییر جملات و یا عبارات دیگر

 

· ارائه احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختگی از نتایج تحقیقات علمی و وظایف سپرده شدهی

اکادمیک

 

· هر نوع ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتایج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، تعدیل و

          یا تبدیل نمرات مضامین(کم کردن ویا اضافه کردن فیصدی)، ساخته کاری در امضا مسئولین پوهنتون، وسایر اعمالیکه غرض کسب امتیاز و استفاده ی نامشروع به کار میروند

· جعل اسناد،