تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان دانشگاه علامه و موسسه مشورتی تحصیلی کارا امضا شد.

event

به منظور توسعه تحقیق های کاربردی، رفع مشکالت سازمانها در کشور و پاسخگویی به مهمترین ضرورتهای جامعه ، الزم است بین پوهنتون ،موسسات تحصیلی و سازمانها به عنوان کانون کسب خودکفایی و مبدأ تحوالت، ارتباطی نزدیک و متقابل وجود داشته باشد ،در سایه این ارتباط میتوان با استفاده از مشارکت دانشمندان و پژوهشگران پوهتنون ها ،مراکزعلمی موجبات ارتقایعلمی وتحقیقاتی کشور را فراهم نمود، با توجه به اهداف فوق،تفاهم نامه فی مابین موسسه تحصیالت عالی عالمه وموسسه کارا منعقد گردید، دراین تفاهم نامه موضوعات مشترک چون ، کارگاه های آموزشی، و شریک ساختن سایرپروژه ها شامل میباشد،امضاء این تفاهم نامه در زمینه توسعه همکاری .های تحصیلی و تحقیقی بین این دونهاد اکادمیک ازاهمیت خاص برخوردار میباشد.